Belépéshez elvárt feltételek:

Római katolikus vallás gyakorlása:

A jelölt részesült már a keresztség, a szentáldozás és a bérmálkozás szentségében, és törekszik arra, hogy a keresztény értékrend szerint éljen.

Jellem:

Legyen meg benne a nagylelkűség, a lelkesedés, hogy másokat szolgáljon, józan ésszel gondolkodjon, és tanúsítson érettséget az érzelmi és spirituális, lelki élet területén.

Egészség:

A jó fizikai és mentális egészség elengedhetetlen.

Kor és végzettség:

A jelöltnek legalább érettségi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, és nem lehet 17 évesnél fiatalabb. Felső korhatár a belépéskor 30 év.

Képzési fokozatok:

Society Devoted to the Sacred Heart

Posztuláns időszak:

 • A szerzetesi élet első szakasza, amikor a jelölt beköltözik a Noviciátusba, közelebbről megismeri a Közösséget és megtapasztalja a szerzetesi élet mindennapjait
 • Bevezetés az imaéletbe és szerzetesi tanulmányokba
 • Felügyelettel végzett kateketikai feladatok végzése és a rend Öt Pont Szemléltető Módszerének elsajátítása
 • Öltözet: sötétbarna szoknya és fehér blúz
 • A posztuláns időszak 6 hónapig tart, amelyet imádságos megfontolás követ a jelölt és a rend részéről. Ha továbbra is úgy mutatkozik, hogy ez Isten akarata, a jelölt engedélyt kér a rendről, hogy novíciaként folytathassa a képzést
Sacred Heart Sisters

Noviciátus:

 • Mélyebb lelki képzés
 • A rend Szabályzatának megismerése és tanulmányozása a jelölt részéről
 • Az evangéliumi tanácsok (tisztaság, szegénység, engedelmesség) mélyebb megértése
 • Katekétaképzés és kateketikai feladatok további ellátása felügyelet mellett
 • Öltözet: bézs szoknya, fehér blúz és skapuláré
 • „Nővér” titulus járul a keresztnévhez

A noviciátus képzési időszaka két év, hacsak nem szükséges ezt bizonyos személyes okokból meghosszabbítani. A nővérek lelki és személyi fejlődéséről a novíciamester és asszisztense gondoskodik, segítve az újoncokat, hogy a rend karizmáját, jellegét és lelkiségét minél inkább elsajátítsák közösen keresve Isten akaratát.

Society Devoted to the Sacred Heart

Juniorátus – azaz az ideiglenes fogadalmak időszaka (minimum 6 év):

Az első fogadalomtétellel a nővér megkapja a Jézus Szíve jelvényt, amely Társaságunk fogadalmi jelképe, és a fogadalmi feszületet, amelyet a kezében tart a fogadalomtétel alkalmával. Az elkövetkezendő időszak az örökfogadalomig időt és alkalmat ad a nővéreknek, hogy szorosabb kötelékekkel éljék meg a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmát.

Az ideiglenes fogadalomban élő nővérek szerzetesházainkban szolgálnak, hogy teljességében megtapasztalják a fogadalmas életet mind közösségi, mind apostoli szempontból. Ezen időszak alatt képzésük tovább folytatódik a közösségen belül, hogy megerősödjenek a rend karizmájában, a Szabályzat megértésében, ima- és apostoli életükben. A nővérek hetente személyesen beszélgetnek elöljáróikkal, hogy mélyüljön tudatuk, mint hűséges és szeretett szolgái Istennek, hogy tisztaságuk, tudásuk, türelmük, jóságuk és életszentségük erősödjön az örökfogadalomig. Az első és örök fogadalom közötti időszak minimum 6 év, de kiterjedhet 9 évre is.

Society Devoted to the Sacred Heart
FOGADALOMTÉTEL

Szerzetesi fogadalomtétel (KEK)

„A fogadalmat, vagyis az Istennek megfontoltan és szabadon valamely lehetséges és nagyobb jóra tett ígéretet a vallásosság erénye alapján teljesítenie kell. A fogadalom az áhítata cselekedete, amellyel a keresztény Istennek ajánlja önmagát. (…)

Az Anyaszentegyház örül annak, hogy gyermekei között vannak olyan férfiak és nők, akik szorosabban követik és világosabban mutatják be Üdvözítő önkiüresítését, Isten gyermekeinek szabadságával vállalva a szegénységet és lemondva saját akaratukról: ők ugyanis a tökéletesség dolgában Isten kedvéért a parancsolatok mértékén túl alávetik magukat egy másik embernek, hogy az engedelmes Krisztushoz hasonlóbbá váljanak.”

Örökfogadalom:

Az örökfogadalommal nővéreink véglegesen elköteleződnek Jézus Szívének és társaságunknak, hogy megszentelődjenek egészen halálukig élve a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmát.

Az örökfogadalom rendünkben nyilvános és ünnepélyes szentmise alatt történik, ahol a nővérek a helyi püspök és az általános elöljáró jelenlétében teszik le fogalmukat. A fogadalom kimondása után a nővér megkapja az egyszerű aranygyűrűt, amelyel kifejezi Isten általi lefoglaltságát, hogy élete véglegesen és örökre Jézushoz mint Jegyeséhez köttetett.

Az örökfogadalmat megelőző két év komoly és intenzív lelki felkészülés a szerzetes számára. Ez alatt az év alatt még nagyobb figyelmet fordítunk Istennel való kapcsolatunkra, hivatásunk lényegére és Isten ránk vonatkozó tervére, hogy készek legyünk az egész életre szóló elköteleződésre és szeretetszolgálatra Krisztusban.

Az örökfogadalom kiemelkedő esemény és ünnep nemcsak a rend, hanem az egész Egyház számára. Örökfogadalom után nővéreink egy életen át tovább mélyülnek és gazdagodnak hivatásuk misztériumában az ima, a szentségi és az apostoli élet által, valamint növekednek erényeikben a közösségen keresztül.

Sister Laura's Final Vows

"...bízva a Te végtelen szeretetben és jóságodban, tisztaságot, szegénységet és engedelmességet fogadok..."