Közösségi életünk folyamatos megújulás a szeretetben

Szerzetesi életünk célja, hogy teljes odaadással válaszoljunk Isten tökéletes szeretetére, amely egész életünket betölti. Isten szeretetét nemcsak megélni akarjuk, hanem azt Jézus Szívével egyesülve viszonozni is. Az Atya mindent nekünk adott Szent Fia által, éppen ezért mi is arra törekszünk, hogy Jézus Szívének szenteltségünkön keresztül és a vele való elköteleződésünk által neki mindent visszaadjunk. Mindehhez Isten ingyenes ajándéka, a Szentlélek ad nekünk erőt .

Szerzetesi életünk meghívás arra, hogy Krisztust szorosan követve, a keresztségi kegyelmeket a legteljesebb módon éljük meg, ezáltal Istennek szentelve egész életünket.

A szeretetben folyamatosan megújuló közösségi életet tudatosan tápláljuk rendházainkban. Minden évben, a rend vezetősége által adott dispozíciónkat, küldetésünket készségesen elfogadjuk, és hisszük, hogy így maga Isten az, aki  életünk és szolgálatunk helyét és körülményeit adja. Őszinte érdeklődéssel kísérjük és bátorítjuk egymást a lelki és személyi fejlődés terén, örömmel vesszük a másik kezdeményezését és kreativitását mind a közösségi életben, mind az apostoli szolgálatunkban.

Rendünk közösségi életének sajátossága a családias lelkület, amelynek ősmintája a Szentháromság szeretetközössége. Együtt imádkozunk, közösen étkezünk, és lehetőség szerint apostoli szolgálatunkat is együtt végezzük, csakúgy ahogy Jézus küldte az apostolokat: „Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket” (Márk 6,7). Az éves csendes lelkigyakorlatunkon, rendi továbbképzéseken, rekreációs napokon, vakáció alatt és ünnepeken az egész társaság együtt éli meg a közösségi élet örömeit.

Megszentelt életünk sajátosságai

Egység Istennel

Életünket Istennek szenteljük az Úr Jézus szerető Szívén keresztül. Az Ő szeretete hatja át életünket és apostoli szolgálatunkat. Minden nap külön időt szentelünk a személyes és a közösségi imádságnak, mert tudjuk, hogy csak akkor hirdethetjük hitelesen Isten szeretetét, ha azt személyesen is megismertük és megtapasztaltuk.
Egyedül Isten képes arra, hogy tökéletesen betöltse szívünket szeretetével.

Őszinte szeretet egymás iránt

Istennel megélt egységünkből forrásozik az a családias lelkület, amely közösségi életünket jellemzi. Isten Lelke gyűjt egybe minket és élteti közös életünket, amelyben Krisztus által osztozunk.

Egyház szeretetteljes szolgálata

Átérezve az Egyház szükségleteit, Isten adta ajándékainkkal és felelősséggel hívjuk meg embertársainkat, hogy bizalommal és szeretettel forduljanak Isten felé. Jézus Krisztus személyét és szeretetét vonzó módon szeretnénk közvetíteni, arra biztatva embertársainkat, hogy személyes és bensőséges kapcsolatot  alakítsanak ki Istennel, különösen is a szentségi élet, legfőképpen az Eucharisztiában való egyesülésen keresztül.

Élénk hitélet

Hitünk megélése arra ösztönöz minket, hogy egyedülálló értékként tekintsünk embertársainkra, akiket Isten személyesen szeret.

Alázatos ráhagyatkozás Istenre a közösség építésében

Tudatában annak, hogy Isten nélkül semmit sem tehetünk, Őrá támaszkodunk mindennapi életünkben. Szent Szívétől ihletve, amely mindig kész megsegíteni, szabadon és örömmel adjuk életünket, hogy nagylelkűen szolgáljunk közösségünkben.

Lelkes szeretet

Isten hívott arra, hogy lelkes szeretettel szolgáljunk még a nehézségek közepette is. Arra törekszünk, hogy mindig Istenre való teljes ráhagyatkozással éljük meg hivatásunkat.

Karizmánk

Society Devoted to the Sacred Heart

„Közösségünknek adott karizmánkon keresztül az Úr arra hív minket, hogy az Ő valóságos és aktív jelenlétét hirdessük az emberi történelemben. Isten élő, lángoló és egyedülálló szeretettel van minden egyes ember iránt.”

Isten Szolgálója Péterfy Ida nővér

Mi a karizma?

Különleges ajándék vagy kegyelem a Szentlélektől, amely közvetlenül vagy közvetetten érdemekkel járul hozzá az Egyház javához. A karizmát egy embert vagy közösség Istentől ajándékként kapja, hogy azáltal teljesebben élje meg keresztény hivatását, és hatékonyabban szolgálja a közjót az Egyház és Isten országának építésével.

Society Devoted to the Sacred Heart
Megszentelt élet

Megszentelt élet az az állapot, amelyik az evangéliumi tanácsok vállalásán alapszik, elválaszthatatlanul hozzátartozik az élő és szent Egyházhoz. A szerzetesi életet az evangéliumi tanácsok nyilvános fogadalma, a testvéri élet a közösségben valamint a Krisztus és az Egyház egységét hirdető tanúságtétel jellemzi.

A szerzetesi élet ajándék, amit az Egyház Urától kap és amit felajánl mint állandó életállapotot azoknak a hívőknek, akiket Isten meghív az evangéliumi tanácsok fogadalommal való vállalására.

ld. Katolikus Egyház Katekizmusa 914, 925, 926